Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Thế nào là lưỡng tính sóng - hạt của ánh

Câu hỏi 3:

Thế nào là lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng?

Lời giải:

   Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng là ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. Trong một số hiện tượng như giao thoa, nhiễu xạ,... thì thể hiện tính chất sóng, trong một số hiện tượng như quang điện thì thể hiện tính chất hạt. Bước sóng ánh sáng càng bé tính chất hạt càng rõ, tính chất sóng mờ nhạt và ngược lại.