Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Thế nào là độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ? nêu hệ thức giữa độ phóng xạ và số nguyên tử (hạt nhân) trong lượng chất phóng xạ đó.

Câu hỏi 3:

Thế nào là độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ? nêu hệ thức giữa độ phóng xạ và số nguyên tử (hạt nhân) trong lượng chất phóng xạ đó.

Lời giải:

Độ phóng xạ: H Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng - chất phóng xạ, nó phụ thuộc vào cả loại chất phóng xạ (λ) và lượng chất phóng xạ (N)

+ Đơn vị: Becơren (Bq); 1Bq = 1 phân rã/giây; 1Curi (Ci), 1Ci = 3,7. Bq (1Ci bằng độ phóng xạ của 1g Ra).

+ Hệ thức giữa độ phóng xạ và số nguyên tử N (hạt nhân) trong lượng chất phóng xạ đó ( = λ. là độ phóng xạ ban đầu).