Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3 : Quang phổ vạch phát xạ do nguồn nào phát ra và phát ra trong điều kiện nào? Nêu nhưng đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ.

Câu hỏi 3 :

Quang phổ vạch phát xạ do nguồn nào phát ra và phát ra trong điều kiện nào? Nêu nhưng đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ.

Lời giải:

Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống các vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ trên nền tối

+ Nguồn phát:

    Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi được nung đến nhiệt độ cao hoặc được kích thích bằng điện đến phát sáng phát ra quang phổ vạch phát xạ.

+ Đặc điểm:

    - Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, vị trí các vạch (cũng đồng nghĩa với sự khác nhau về màu sắc các vạch) và độ sáng tỉ đối của các vạch.

    - Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.