Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu vắn tắt sự hoạt động của mặt trời và các tác động chính của nó đối với Trái Đất.

Câu hỏi 3:

Nêu vắn tắt sự hoạt động của mặt trời và các tác động chính của nó đối với Trái Đất.

Lời giải:

* Sự hoạt động của mặt trời:

   + Mặt Trời sáng không đều, do sự đối lưu từ trong lòng mặt trời mà thành như: Vết đen, bùng sáng, tai lửa.

   + Tùy theo sự xuất hiện nhiều hay ít vết đen mà chia thành: Năm mặt trời hoạt động hay năm Mặt Trời tĩnh, có chu kì khoảng 11 năm.

* Sự hoạt động của Mặt trời ảnh hưởng đến Trái Đất.

   + Làm nhiễu loạn thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến ngắn.

   + Làm cho từ trường Trái Đất biến thiên, gây ra bão từ.

   + Ảnh hưởng đến thời tiết, phát triển của các sinh vật, sức khỏe của con người.