Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?

Câu 3:

Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?

Lời giải:

Nếu quy ước chiều dòng điện từ M tới A thì khi đó điện tích q giảm và


Cho u =

cosωt ⇒ q = C.u =

cosωt

⇒ i = − q′(t) = Cω

sinωt = Cω

cos(ωt – π/2)

Vậy theo quy ước này dòng điện sẽ chậm pha so với u một góc π2