Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu giả thuyết về sự tồn tại của quac.

Câu hỏi 3:

Nêu giả thuyết về sự tồn tại của quac.

Lời giải:

   Năm 1964, nhà vật lí học Ghen-Man đã nên ra giả thuyết: tất cả các hadron đều cấu tạo từ các hạt nhỏ hơn, gọi là quac (quack).

   Có sáu hạt quac kí hiệu là u, d, s, c, b và t. cùng với các quac, có sáu phần quac với điện tích có dấu ngược lại. điều kì là là điện tích các hạt quac bằng ±e/3; ±2e/3. Các hạt quac đã được quan sát thấy trong thí nghiệm, nhưng đều ở trạng thái liên kết: chưa quan sát được hạt quac tự do.