Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Làm thí nghiệm đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C rồi so sánh với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 3:

Làm thí nghiệm đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C rồi so sánh với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Lời giải:

Mắc mạch như hình vẽ gồm:


Điện trở thuần R, cuộn dây độ tự cảm L, tụ điện C đã biết trước.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều U đã biết trước, tần số f = 50 (Hz).

Dùng vôn kế xoay chiều lần lượt đo các giá trị hiệu dụng , và (điện áp ở hai đầu cuộn dây, vì cuộn dây không thuần cảm và có điện trở thuần r.

So sánh các giá trị thu được với điện áp U hai đầu đoạn mạch ta thấy

< U, giá trị , có trường hợp lớn hơn U hoặc nhỏ hơn U.