Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3 : Hãy thực hiện thí nghiệm đơn giản về tổng hợp ánh sáng trắng nêu trong bài học.

Câu hỏi 3 :

Hãy thực hiện thí nghiệm đơn giản về tổng hợp ánh sáng trắng nêu trong bài học.

Lời giải:

   Học sinh tự làm thí nghiệm với đĩa màu Niuton.