Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hãy dùng phương trình để suy ra sóng có tính tuần hoàn theo thời gian và tuần hoàn theo không gian.

Câu hỏi 3:

Hãy dùng phương trình để suy ra sóng có tính tuần hoàn theo thời gian và tuần hoàn theo không gian.

Lời giải:

Phương trình sóng tổng quát có dạng:

   u(x,t) = A.cos(ωt − 2πx/λ)

Như vậy ta thấy u(x,t) là hàm số phụ thuộc vào 2 biến số x và t.

* Nếu xét tại 1 vị trí xác định tọa độ x = d thì:

   u(t,d) = A. cos(ωt − 2πd/λ) là hàm số hình sin theo thời gian

* Nếu xét mọi vị trí tại thời điểm xác định thì:

   u(x,) = A.cos(ω − 2πx/λ) là hàm số hình sin theo không gian.