Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Việc tạo nên dao động cưỡng bức khác với việc tạo nên dao động duy trì như thế nào?

Câu hỏi 2:

Việc tạo nên dao động cưỡng bức khác với việc tạo nên dao động duy trì như thế nào?

Lời giải:

+ Dao động cưỡng bức được xảy ra dưới tác dụng của một ngoại lực có tần số góc Ω, khi ổn định, dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

+ Dao động duy trì cũng được xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực, nhưng ngoại lực ở đây được điều khiển để có tần số góc ω bằng tần số góc ω của dao độg riêng của hệ.