Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Trong thí nghiệm ở hình 36.3, độ lệch pha của hai nguồn

Câu 2 :

Trong thí nghiệm ở hình 36.3, độ lệch pha của hai nguồn ,bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Hai nguồn , phát hai sóng ánh sáng kết hợp có cùng tần số và cùng pha dao động.