Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Trong phương án 2, vì sao phải đặt màn hứng vân giao thoa song song với tấm chứa khe Y-âng?

Câu hỏi 2 :

Trong phương án 2, vì sao phải đặt màn hứng vân giao thoa song song với tấm chứa khe Y-âng? Nếu đặt nghiêng một góc 45º thì có ảnh hưởng gì đến thí nghiệm?

Lời giải:

Trong phương án 2, phải đặt màn hứng vân giao thoa song song với tấm chứa khe Y-âng vì đặt như vậy thì các quang trình từ nguồn sáng đến màn phù hợp với việc xây dựng các công thức đã học trong phần lý thuyết. Nếu đặt nghiêng một góc 45º thì các giá trị đo được sẽ không phù hợp chính xác với lí thuyết do hai nguồn lúc này không đồng pha nhau.