Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Trình bày các kết luận chính rút ra từ kết quả thí nghiệm.

Câu hỏi 2:

Trình bày các kết luận chính rút ra từ kết quả thí nghiệm.

Lời giải:

   Xem mục 2 phần KTCB.