Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Tính năng lượng toàn phần của một vật đứng yên có khối lượng nghỉ

Câu 2:

Tính năng lượng toàn phần của một vật đứng yên có khối lượng nghỉ


= 1kg. So sánh năng lượng này với điện năng do Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (có công suất 1,92 triệu kilôoát) có thể phát ra trong 1 năm.

Lời giải:

Năng lượng toàn phần của vật đứng yên là:

E =

= 1. (3.

= 9.

(J)

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có công suất là: P = 1,92.

W

→ Điện năng phát ra của nhà máy trong 1 năm là:

A = P. t = 1,92.

.365.24.3600 ≈ 6.

(J)

Vậy E > A