Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Tính khoảng vân và vị trí các vân sáng bậc 1, bậc 2 đối với ánh sáng tím và đối với ánh sáng đỏ. Nêu nhận xét.

Câu 2 :

Tính khoảng vân và vị trí các vân sáng bậc 1, bậc 2 đối với ánh sáng tím và đối với ánh sáng đỏ. Nêu nhận xét.

Lời giải:

Khoảng vân i là khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp hoặc 2 vân tối liên tiếp.

→ i = (k + 1) λ.D/a – k.λ.D/a = λ.D/a.

+ Vị trí vân sáng bậc 1 đối với ánh sáng màu đỏ:

== λ.D/a

+ Vị trí vân sáng bậc 2 đối với ánh sáng màu đỏ:

= 2. = 2.λ.D/a

+ Vị trí vân sáng bậc 1 đối với ánh sáng màu tím:

== λ.D/a

+ Vị trí vân sáng bậc 2 đối với ánh sáng màu tím:

= 2.= 2.λ.D/a

Vì ánh sáng đỏ có bước sóng cỡ 0,75μm, ánh sáng tím có bước sóng cỡ 0,38μm nên λ> λ> >

. Vậy vân sáng màu tím nằm gần vân trung tâm hơn vân màu đỏ.