Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Thế nào là sự hấp thụ lọc lựa? Nêu ví dụ.

Câu hỏi 2 :

Thế nào là sự hấp thụ lọc lựa? Nêu ví dụ.

Lời giải:

Hấp thụ lọc lựa là sự hấp thụ ánh sáng của một môi trường có tính lọc lựa.

Chất trong suốt trong 1 miền quang phổ là chất không hấp thụ ánh sáng trong miền quang phổ đó. Vật chất trong suốt không màu là vật chất không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy. Thí dụ: Thủy tinh không màu, không khí …

Vật chất trong suốt có màu là vật chất hấp thụ lọc lựa ánh sáng.

Vật chất có màu đen khi vật chất hấp thụ hoàn toàn ánh sáng truyền tới nó.