Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Sóng dọc và sóng ngang khác nhau ở chỗ nào?

Câu hỏi 2:

Sóng dọc và sóng ngang khác nhau ở chỗ nào?

Lời giải:

Sóng ngang, sóng dọc khác nhau ở phương truyền sóng vào phương dao động:

- Sóng ngang có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.

- Sóng dọc có phương dao động của các phần tử mỗi trường trùng với phương truyền sóng.