Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Phát biểu định luật Xtoc về sự phát quang

Câu hỏi 2 :

Phát biểu định luật Xtoc về sự phát quang

Lời giải:

Định luật về sự phát quang:

Ánh sáng phát quan có bước sóng λ phát quang dài hơn bước sóng của ánh sáng hấp thụ λ hấp thụ

ε hấp thụ > ε phát quang ↔ λ hấp thụ < λ phát quang