Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Phát biểu điều kiện để có sóng dừng nên một sợi dây đàn hồi trong hai trường hợp:

Câu hỏi 2:

Phát biểu điều kiện để có sóng dừng nên một sợi dây đàn hồi trong hai trường hợp:

   a) Dây có một dầu cố định, một đầu tự do.

   b) Dây có hai đầu cố định.

Lời giải:

Điều kiện để sóng dừng trên một sợi dây dàn hồi

a) Nếu l đầu dây cố định, l đầu dây tự do, chiều dài dây l khi có sóng dừng là:

b) Nếu hai đầu dây cố định, chiều dài dây l khi có sóng dừng phải thỏa mãn là: