Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2 : Phản ứng phân hạch dây chuyền là gì? Với điều kiện nào thì nó xảy ra?

Câu hỏi 2 :

Phản ứng phân hạch dây chuyền là gì? Với điều kiện nào thì nó xảy ra?

Lời giải:

* Các nơtron sinh ra sau phản ứng phân hạch lại có thể bị hấp thụ cách hạt nhân Urani (hoặc phutoni) khác và cứ thế sự phân hạch tiếp diễn thành một dây chuyền. Các phản ứng này tăng lên rất nhanh trong một thời gian ngắn ta gọi đó là phản ứng dây chuyền.

* Điều kiện xảy ra phản ứng dây chuyền:

Số hạt nhân nơtron trung bình k còn lại sau mỗi phân hạch (hệ số nhân nơtron)

+ Nếu k < 1 thì phản ứng dây chuyền không xảy ra.

+ Nếu k = 1 thì phản ứng dây chuyền xảy ra với mật độ nơtron không đổi. Đó là phản ứng dây chuyền điều khiển được xảy ra trong các lò phản ứng hạt nhân.

+ Nếu k > 1 thì dòng nơ tron tăng liên tục theo thời gian, dẫn đến vụ nổ nguyên tử.

+ Ngoài ra khối lượng nhiên liệu hạt nhân phải có một giá trị tối thiểu gọi là khối lượng tới hạn .