Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu và giải thích các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

Câu hỏi 2:

Nêu và giải thích các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

Trong số các hạt này có thể là hạt sơ cấp như:

Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

- Bảo toàn số nuclôn (số khối): + = +

- Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): + = +

(Trong đó: ΔE là năng lượng phản ứng hạt nhân (ΔE > 0 toả năng lượng, ΔE < 0 thu năng lượng); là động năng chuyển động của hạt X.)

Lưu ý:

Phóng xạ hay phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn khối lượng, năng lượng nghỉ, số proton, notron, electron, cơ năng (năng lượng cơ học).