Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu nhận xét về vai trò của momen quán tính trong công thức tính động năng quay.

Câu hỏi 2:

Nêu nhận xét về vai trò của momen quán tính trong công thức tính động năng quay.

Lời giải:

   Momen quán tính trong công thức tính động năng quay đóng vai trò giống như khối lượng trong công thức tính động năng tịnh tiến.