Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nếu mạch dao động hở không có điện trở thuần thì dao động điện từ tự do trong đó có bị tắt dần không? Tại sao?

Câu hỏi 2:

Nếu mạch dao động hở không có điện trở thuần thì dao động điện từ tự do trong đó có bị tắt dần không? Tại sao?

Lời giải:

Khi mạch dao động hở thì có một phần năng lượng điện từ bị bức xạ ra ngoài, do đó dao động điện từ trong mạch sẽ tắt dần cho dù mạch này có điện trở thuần hay không. Để tạo được dao động điện từ duy trì ta phải dùng nguồn bổ sung năng lượng cho mạch.