Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Nêu các loại hạt sơ cấp.

Câu hỏi 2:

Nêu các loại hạt sơ cấp.

Lời giải:

   Các loại hạt sơ cấp gồm:

   a) Photon (lượng tử ánh sáng) có = 0.

   b) Lepton gồm các hạt nhẹ như electron, muyon (μ), các hạt tau...

   c) Mêzôn, gồm các hạt có khối lượng trung bình trong khoảng , gồm hai nhóm: mêzôn π và mêzôn K.

   d) Barion, gồm các hạt nặng có khối lượng bằng hoặc lớn hơn khối lượng proton. Có hai nhóm barion là nuclon và hyperon. Tập hợp các mêzôn và các barion có tên chung là các hadron.