Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Giải thích các định luật quang điện bằng thuyết lượng

Câu hỏi 2:

Giải thích các định luật quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng.

Lời giải:

   Xem mục 2 phần KTCB.