Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Đồng vị là gì? Cho ví dụ.

Câu hỏi 2:

Đồng vị là gì? Cho ví dụ.

Lời giải:

+ Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton Z (cũng vị trí trong bảng tuần hoàn), nhưng khác số nơtrôn N, gọi là các đồng vị.

+ Nguyên tố Hiđro có 3 đồng vị: