Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Đối chiếu dao động của con lắc đơn với dao động của con lắc lò xo. Trả lời các câu hỏi sau đối với từng con lắc:

Câu hỏi 2:

Đối chiếu dao động của con lắc đơn với dao động của con lắc lò xo. Trả lời các câu hỏi sau đối với từng con lắc:

   a) Lực kéo về có phụ thuộc khối lượng vật nặng không?

   b) Gia tốc của vật nặng phụ thuộc khối lượng của nó không?

   c) Tần số góc phụ thuộc khối lượng vật nặng?

Lời giải:

Đại lượng Con lắc lò xoCon lắc đơnLực kéo về FF = -kx không phụ thuộc khối lượng mF = -m(g/l)x có phụ thuộc vào khối lượng m. Gia tốc aa = -(k/m)x có phụ thuộc vào m.a = (g/l)s không phụ thuộc vào m Tần số góc ωω = √(k/m) có phụ thuộc vào mω = √(g/l) không phụ thuộc vào m