Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Cường độ âm và mực cường độ âm liên hệ với nhau như thế nào?

Câu hỏi 2:

Cường độ âm và mực cường độ âm liên hệ với nhau như thế nào?

Lời giải:

Cường độ âm có mức cường độ âm liên hệ với nhau là: Mức cường độ âm là loga thập phân của tỉ số cường độ âm I và cường độ âm chuẩn I0¬:

đơn vị đo là ben (B).