Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Chứng tỏ rằng cơ năng của vật năng dao động điều hòa bằng động năng của nó ở vị trí cần bằng và thế năng của nó khi li độ cực đại.

Câu hỏi 2:

Chứng tỏ rằng cơ năng của vật năng dao động điều hòa bằng động năng của nó ở vị trí cần bằng và thế năng của nó khi li độ cực đại.

Lời giải:

Cơ năng của vật dao động:

- Ở vị trí cân bằng: = 0, =

- Khi li độ cực đại: = 0, =