Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Chu kì bán rã của các chất phóng xạ là gì? Viết biểu thức toán học diễn ra định luật phân rã phóng xạ.

Câu hỏi 2:

Chu kì bán rã của các chất phóng xạ là gì? Viết biểu thức toán học diễn ra định luật phân rã phóng xạ.

Lời giải:

* Mỗi chất phóng xạ có 1 chu kì phân rã đặc trưng, đó là khoảng thời gian sau đó lượng chất phóng xạ giảm đi một nửa.

Chú ý:

- Định luật phóng xạ có tính thống kê, nó chỉ đúng với lượng rất lớn số hạt chất phóng xạ.

- Với mỗi hạt nhân phóng xạ thì quá trình phân rã xảy ra ngẫu nhiên không biết trước tức là không thể áp dụng định luật phóng xạ cho 1 hạt hay một lượng rất ít hạt chất phóng xạ.

* Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t: