Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Cho f là tần số dòng điện. Hãy tính tổng trở của đoạn mạch - Chỉ có hai cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1, L2 mắc nối tiếp. - Chỉ có hai tụ điện có điện dung là C1, C2 mắc nối tiếp.

Câu hỏi 2:

Cho f là tần số dòng điện. Hãy tính tổng trở của đoạn mạch

   - Chỉ có hai cuộn cảm thuần có độ tự cảm , mắc nối tiếp.

   - Chỉ có hai tụ điện có điện dung là , mắc nối tiếp.

Lời giải:

   + Đoạn mạch chỉ có hai cuộn cảm thuần có độ tự cảm là , mắc nối tiếp ta có, nếu cường độ hiệu dụng trong mạch là I thì điện áp hai đầu các cuộn dây là = I.ω = I.ω.

   Vì chúng cùng pha nên:

   U = + = I.ω + I.ω = I(ω + ω)

   Tổng trở mạch:

   + Đoạn mạch chỉ có hai tụ điện mắc nối tiếp có điện dung , . Vì , mắc nối tiếp ta có điện dung tương đương của bộ tụ là:

   Tổng trở mạch: