Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Viết công thức tính tổng trở của các đoạn mạch chỉ có hai trong ba loại phần tử: R, I, C mắc nối tiếp.

Câu hỏi 1:

Viết công thức tính tổng trở của các đoạn mạch chỉ có hai trong ba loại phần tử: R, I, C mắc nối tiếp.

Lời giải:

   + Khi chỉ có R và L tổng trở :

   + Khi chỉ có R và C tổng trở :

   + Khi chỉ có C và L tổng trở: