Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Viết công thức tính động năng của một vật rắn quay quanh một trục cố định.

Câu hỏi 1:

Viết công thức tính động năng của một vật rắn quay quanh một trục cố định.

Lời giải:

là momen quán tính của vật với trục quay đã cho.