Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Viết biểu thức và nêu ý nghĩa của momen quán tính của một vật rắn đối với chuyển động quay

Câu hỏi 1:

Viết biểu thức và nêu ý nghĩa của momen quán tính của một vật rắn đối với chuyển động quay

Lời giải:

   + Biểu thức:

   + Ý nghĩa: momen quán tính của vật rắn đối với một trục đặc trưng cho mức quán tính của vật rắn đối với trục quay ấy.