Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Trong trường hợp nào, hệ số công suất của dòng điện xoay chiều có giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?

Câu hỏi 1:

Trong trường hợp nào, hệ số công suất của dòng điện xoay chiều có giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?

Lời giải:

   Hệ số công suất cos⁡φ = R/Z nên sẽ bé nhất khi R = 0 và lớn nhất (cosφ = 1) khi R = Z. Suy ra có hai trường hợp là đoạn mạch chỉ có R hoặc đoạn mạch có cộng hưởng.