Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, muốn cho tại điểm A có vân giao thoa, cực đại hoặc cực tiểu

Câu 1 :

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, muốn cho tại điểm A có vân giao thoa, cực đại hoặc cực tiểu thì hiệu đường đi − d1| phải thoả mãn điều kiện gì ?

Lời giải:

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, điều kiện cho hiệu đường đi | để:

+ Tại A có vân giao thoa cực đại là = k.λ.

+ Tại A có vân giao thoa cực tiểu là = (k + 0,5).λ.