Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Trong hai phương án thí nghiệm ở sách giáo khoa có điểm gì giống nhau và khác nhau về cơ sở lý thuyết? Hãy giải thích?

Câu hỏi 1:

Trong hai phương án thí nghiệm ở sách giáo khoa có điểm gì giống nhau và khác nhau về cơ sở lý thuyết? Hãy giải thích?

Lời giải:

+ Về phần nguyên tắc cả hai thí nghiệm đều giống nhau là xác định chiều dài cột không khí có sóng dừng và cộng hưởng. Khi đó chiều dài cột không khí bằng một số lẻ lần một phần tử bước sóng.

+ Điểm giống nhau ở phương án thí nghiệm trên là tìm khoảng cách giữa một nút (mặt pit tông, mặt nước) đến một bụng (miệng uống). Khi chiều dài thích hợp, miệng ống là một bụng thì âm nghe rõ nhất.

+ Điểm khác nhau là cách thay đổi chiều dài cột không khí, ở Phương án 1, chiều dài cột không khí tăng lên là nhờ kéo pít tông ra xa đầu hở, ở Phương án 2 chiều dài cột không khí giảm dần nhờ điều chỉnh độ cao của bình nước.