Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại, đại lượng nào giảm nhanh hơn theo thời gian?

Câu hỏi 1:

Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại, đại lượng nào giảm nhanh hơn theo thời gian?

Lời giải:

   Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại đều tỉ lệ với căn bậc hai của năng lượng: A = √(2E/k); = √(2E/m) vì vậy chúng giảm như nhau theo thời gian, không có đại lượng nào giảm nhanh hơn đại lượng nào.