Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Trình bày nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

Câu hỏi 1:

Trình bày nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

Lời giải:

* Giả thuyết Plăng

Lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hoặc phân tử hấp thụ hoặc bức xạ có một giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf, trong đó h = 6,625. J.s là hằng số Plăng, f là tần số của ánh sáng ứng với bức xạ đang xét (Hz).

* Thuyết lượng tử ánh sáng

   + Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

   + Trong chùm ánh sáng đơn sắc có tần số f thì mỗi phôtôn có một năng lượng không đổi là ε = h.f = hc/λ trong đó c là vận tốc ánh sáng trong chân không, λ là bước sóng trong chân không của ánh sáng đang xét.

   + Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3. m/s dọc theo tia sáng.

   + Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ thì chúng phát xạ và hấp thụ một phôtôn.

   + Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động, không có phôtôn đứng yên.