Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Trình bày hai tiên đề của Bo.

Câu hỏi 1 :

Trình bày hai tiên đề của Bo.

Lời giải:

Hai tiêu đề của Bo:

+ Tiên đề về trạng thái dừng:

Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng. Các trạng thái dừng được kí hiệu: K, L, M, ...

Ở trạng thái dừng, nguyên tử không hấp thụ hoặc bức xạ, electron chuyển động quanh hạt nhân theo quĩ đạo dừng bán kính = ., n là số nguyên và = 5,3.m gọi là bán kính Bo.

+ Tiên đề về hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử:

Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng sang trạng thái dừng có năng lượng nhỏ hơn thì nó bức xạ một photon có tần số sao cho: = hf

Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng h.f đúng bằng hiệu thì nó chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng lớn hơn.