Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Tính năng lượng của phôtôn ứng với vạch lam

Câu 1 :

Tính năng lượng của phôtôn ứng với vạch lam


.

Lời giải:

Vạch lam

trong dãy Banme của quang phổ nguyên tử Hiđrô có bước sóng đo được là λ

= 0,4861μm nên năng lượng của phôtôn tương ứng là: