Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Thiết lập công thức tính khoảng vân.

Câu hỏi 1:

Thiết lập công thức tính khoảng vân.

Lời giải:

Vị trí vân sáng bậc k:

Vị trí vân sáng bậc k – 1:

Khoảng vân i là khoảng cách của hai vân sáng liên tiếp: