Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Thế nào là hiện tượng quang điện trong, hiện tượng quang dẫn?

Câu hỏi 1:

Thế nào là hiện tượng quang điện trong, hiện tượng quang dẫn?

Lời giải:

+ Hiện tượng quang điện trong: Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectrôn liên kết để chúng trở thành các êlectrôn dẫn đồng thời giải phóng các lỗ trống tự do gọi là hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang điện trong cũng là sự giải phóng e (giống quang điện ngoài) nhưng cần ít năng lượng hơn từ đó ta ⇒ λ > λ < . (λ là các giá trị giới hạn xảy ra hiện tượng quang điện).

+ Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở suất, tức là tăng độ dẫn điện của bán dẫn, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. Hiện tượng quang dẫn được giải thích dựa trên hiện tượng quang điện trong.