Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Sao là gì? Nêu những đặc trưng chính của sao.

Câu hỏi 1:

Sao là gì? Nêu những đặc trưng chính của sao.

Lời giải:

+ Sao là một thiên thể tự phát bức xạ giống như Mặt trời. (Sao có màu đỏ nhiệt độ khoảng 3000K; vàng 6000K; sao nóng nhất 50 000K).