Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Phát biểu hai tiên đề Anh – xtanh.

Câu hỏi 1:

Phát biểu hai tiên đề Anh – xtanh.

Lời giải:

Các tiên đề Einstein:

+ Tiên đề I (nguyên lí tương đối): Các định luật vật lí (cơ học, điện từ học . . .) có cùng một dạng như nhau trong mọi hệ quy chiếu quán tính.

+ Tiên đề II (nguyên lí về sự bất biến của tốc độ ánh sáng): tốc độ ánh sáng trong chân không có cùng độ lớn bằng c trong mọi hệ quy chiếu quán tính, không phụ thuộc vào phương truyền và vào tốc độ của nguồn sáng hay máy thu.