Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Phát biểu định luật bảo toàn momen động lượng.

Câu hỏi 1:

Phát biểu định luật bảo toàn momen động lượng.

Lời giải:

   Nếu tổng các momen lực tác dụng lên một vật rắn (hay hệ vật) đối với một trục bằng không thì tổng momen động lượng của vật (hay hệ vật) đối với trục đó được bảo toàn.