Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Phản ứng nhiệt hạch là gì? Nêu điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra.

Câu hỏi 1 :

Phản ứng nhiệt hạch là gì? Nêu điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra.

Lời giải:

* Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn. Thí dụ:

   

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng.

* Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra:

+ Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.

+ Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

+ Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.