Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Nêu rõ vai trò của độ lệch pha khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng Phương và cùng tần số góc.

Câu hỏi 1:

Nêu rõ vai trò của độ lệch pha khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng Phương và cùng tần số góc.

Lời giải:

Vai trò của độ lệch pha của 2 dao động điều hòa khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số góc:

Giả sử:

- Nếu Δφ = k.2π (k ∈ Z) ta nói

cùng pha

:

- Nếu Δφ = (2k+1)π (k ∈ Z) ta nói

ngược pha

:

- Nếu Δφ = (2k+1)π/2 (k ∈ Z) ta nói


vuông pha :