Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Nêu những đặc trưng của các hạt sơ cấp.

Câu hỏi 1:

Nêu những đặc trưng của các hạt sơ cấp.

Lời giải:

Những đặc trưng của các hạt sơ cấp là:

a) Khối lượng nghỉ . Thí dụ: me = 9,1.kg

b) Năng lượng nghỉ = . Thí dụ: = 0,511MeV

c) Điện tích Q có đơn vị là điện tích nguyên tố e.

Thí dụ:

proton Q = +1, photon Q = 0

d) Spin: là đặc trưng cho chuyển động nội tại của một hạt cơ bản.

+ Momen spin được tính theo số lượng tử spin s.

Thí dụ: Electron, proton, neutron s = 1/2; photon s = 1.

+ Mômen động lượng riêng: Tính bởi công thức: s.h/(2π)

e) Thời gian sống trung bình T:

+ Hạt bền: Hạt bền là hạt không phân rã. Có 4 hạt: proton, electron, photon, neutrino

+ Không bền: là các hạt phân rã thành hạt khác. Các hạt có thời gian sống ngắn: từ đến s. Nơtron thời gian sống dài, khoảng 932s.