Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1 : Nêu một số ví dụ về hiện tượng phát quang. Phân biệt lân quang và huỳnh quang.

Câu hỏi 1 :

Nêu một số ví dụ về hiện tượng phát quang. Phân biệt lân quang và huỳnh quang.

Lời giải:

* Một số ví dụ về hiện tượng phát quang:

   - Đom đóm (hóa phát quang)

   - ZnS bị chiếu bởi tử ngoại…

   - Lớp huỳnh quang ở đèn ống ... (quang phát quang).

   - Đèn LED (điện phát quang).

* Phân biệt sự huỳnh quang và lân quang:

   + Giống nhau: Đều là sự phát quang.

Sự huỳnh quang Sự lân quang - Huỳnh quang là hiện tượng mà ánh sáng phát quang tắt ngay khi ngừng ánh sáng kích thích. Nó thường xảy ra với chất lỏng và chất khí.

- Thời gian phát quang nhỏ hơn 10-8s.

- Lân quang là hiện tượng mà ánh sáng phát quang còn kéo dài từ vài phần giây, đến hàng giờ (tuỳ theo chất) sau khi tắt ánh sáng kích thích. Nó thường xảy ra với các chất rắn.

- Thời gian phát quang lớn hơn 10-8s

- Các loại sơn biển báo giao thông có thời gian sáng kéo dài vài phần mười giây nên là những chất lân quang